Our Articles of Association

Articles of Association of Release Peace

(As we are registered in The Netherlands, please find the legal documentation below in Dutch).

 

Artikel 1

Naam en Zetel

1.       
De
stichting heet: Stichting Release Peace.

2.       
Zij
heeft haar zetel te ’s-Gravenhage.

 

Artikel 2

Doel

De stichting
heeft tot doel het bereiken van duurzame vrede en een wereldwijde vermindering
van het aantal conventionele wapens en munitie. Het werkgebied van de stichting
heeft geen geografische beperking. De stichting tracht haar doel te bereiken
door:

1.       
zich
in te zetten om de productie, handel en het bezit van wapens en munitie te
reduceren;

2.       
zich
in te zetten voor preventie van gewapende conflicten;

3.       
bij
regeringen, bedrijven en de maatschappij wereldwijd aandacht te creëren voor
scherpere regels over wapenbezit, -productie en -handel;

4.       
het
opzetten, uitvoeren, en ondersteunen van plaatselijke ontwapeningsprojecten en
campagnes die leiden tot een vermindering van het in omloop zijn van
conventionele wapens en munitie;

5.       
het
samenwerken met overheden, maatschappelijke, internationale en niet-gouvernementele
organisaties om nationale wetgeving en internationale akkoorden te bereiken die
de productie, de handel of het bezit van conventionele wapens en munitie
reduceren;

6.       
het
organiseren en uitvoeren van campagnes om het bewustzijn van de gevaren van
conventionele wapens te vergroten en het geven van voorlichting in woord, beeld
en geschift;

7.       
plaatselijk
advies te geven en te bemiddelen tussen conflictpartijen in landen die wapengeweld
ervaren of er kwetsbaar voor zijn;

8.       
het
bijeenbrengen van gelden om het doel te verwezenlijken;

9.       
het
ondersteunen van partners om samen vooraanstaande doelen te bereiken of
activiteiten uit te kunnen voeren.

 

De stichting
heeft geen winstoogmerk.

 

Artikel 3

Vermogen

Het vermogen van
de stichting kan worden gevormd door:

1.       
bijdragen
van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;

2.       
bijdragen
van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;

3.       
subsidies;

4.       
erfrechtelijke
verkrijgingen en schenkingen;

5.       
opbrengsten
van activiteiten van de stichting;

6.       
alle
andere baten.

 

Artikel 4

Bestuur:
samenstelling, wijze van benoemen

1.       
Het
bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal bestuurders met een minimum van één bestuurder. Zolang de oprichter het
bestuur van de stichting uitmaakt, kan de stichting worden bestuurd en
vertegenwoordigd door één bestuurder.

2.       
De
bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies
van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. Zolang
de oprichter het enige bestuurslid is, kan de stichting worden bestuurd door één
bestuurslid die de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in
zich verenigt.

3.       
De
bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4.       
Ingeval
van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

5.       
Het
bestuur kan aan een of meerdere bestuurders een beloning toekennen. Alle
bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.

 

Artikel 5

Bestuur: taak
en bevoegdheden

1.       
Het
bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.       
Het
bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt
genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

3.       
Het
bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van
alle in functie zijnde bestuurders.

4.       
Erfstellingen
mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

Artikel 6

Bestuur:
vergaderingen

1.       
De
vergaderingen van het bestuur worden gehouden als één van de bestuurders
daartoe de oproeping doet.

2.       
Een
oproeping tot vergadering vermeldt de plaats en het tijdstrip van de
vergadering en de te behandelen onderwerpen.

3.       
Vergaderingen
kunnen ook worden gehouden door middel van audio- of videocommunicatie.

4.       
De oproeping
tot een vergadering moet ten minste veertien dagen tevoren gebeuren; de dag van
de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping kan door
middel van een oproepingsbrief of langs elektronische weg.

5.       
De
vergaderingen worden geleidt door de bestuursvoorzitter. In afwezigheid van de bestuursvoorzitter
worden de vergaderingen geleidt door de in leeftijd oudste aanwezige
bestuurder.

6.       
De notulist
notuleert de vergadering. De notulist wordt aangewezen door degene die de
vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in
de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden
vervolgens bewaard door de bestuursvoorzitter.  

7.       
Toegang
tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en
degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

 

Artikel 7

Bestuur:
besluitvorming

1.       
Het
bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van
de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van
de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij
slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

2.       
Is in
een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,
te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op
de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de
tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden
genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3.       
Zolang
in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,
mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden voor vergaderingen niet in acht
genomen.

4.       
Besluiten
van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden
genomen. Dat kan ook langs elektronische weg. Bij het nemen van een besluit op
deze wijze moeten alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn.

5.       
Het
bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen
besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

6.       
Iedere
bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7.       
Alle
stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer
bestuurders vóór
de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

8.       
Blanco
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent
stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

 

Artikel 8

Bestuur: defungeren

Een bestuurder
defungeert:

1.       
Door
zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;

2.       
door
zijn aftreden;

3.       
door
ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;

4.       
door
ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9

Vertegenwoordiging

1.       
Het
bestuur vertegenwoordigd de stichting.

2.       
De
stichting kan uitsluitend door het gehele bestuur worden vertegenwoordigd.

3.       
Tegen
een handelen in strijd met artikel 5 kan tegen derden beroep worden gedaan.

4.       
Het
bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden,
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Artikel 10

Boekjaar en
jaarstukken

1.       
Het
boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.       
Het
bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
stichting kunnen worden gekend.

3.       
Het
bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te
stellen en vast te stellen. Het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te
verlengen met een periode van vier maanden.

4.       
Het
bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

5.       
De op
een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige
weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

 

Artikel 11

Reglement

1.       
Het
bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden
geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

2.       
Het
reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3.       
Het
bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

4.       
Op de
vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in
artikel 12 lid 1 van toepassing.

 

Artikel 12

Statutenwijziging

 

1.       
Het
bestuur is bevoegd deze statuten de wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging
moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2.       
De
wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere
bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

3.       
De
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Artikel 13

Ontbinding en
vereffening

1.       
Het
bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2.       
Een
besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden aangenomen in een
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3.       
Indien
het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.

4.       
Na
ontbinding regelen de bestuurders de vereffening, tenzij bij het besluit tot
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

5.       
Na
afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de
door de vereffenaars aangewezen persoon.

 

Artikel 14

Rechtskeuze

Op deze akte is
het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15

Slotbepalingen

1.       
In
alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.

2.       
Onder
schriftelijk wordt in deze statuten elk via de gangbare communicatiekanalen
overgebracht bericht, waarvan uit geschift blijkt of kan blijken.

 

Slotverklaring

Ten slotte
verklaarde de verschenen persoon dat bij deze oprichting hij zelf als enige
bestuurder zal fungeren. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op
eenendertig december tweeduizendtwintig. 

 

Your Donation Can Make a Difference to Someone's Life